ГлавнаяРегистрацияВход Книга ПАМЯТЬ “Смолевичский район” Понедельник, 27.01.2020, 16:49
  Культура Приветствую Вас Гость | RSS

 
 

НАРОДНЫЙ КАЛЕКТЫВЫ

«Ад шчырага сэрца», ансамбль народ най песні Смалявіцкай дзіцячай школы мастацтваў. Створаны ў 1992 г. Кіраўнік — Л.Весняцова.

Складаўся з 12 выкладчыц школы музычнай суправаджальнай групы (Вале рый Сабалеўскі і яшчэ тры выкладчыкі школы).

У рэпертуары калектыву народныя песні, песні беларускіх аўтараў.

Ансамбль удзельнічае ва ўсіх гарад скіх і раённых мерапрыемствах, часта вы язджае за межы раёна, двойчы пабываў у Германіі.

У 1998 г. на занальным аглядзе сама дзейных калектываў музычных школ ан самбль выйшаў пераможцам.

«Вяжынка», ансамбль народнай песні Будагоўскага сельскага клуба. Створаны ў 1986 г. Мастацкія кіраўнікі Аляксандр Яраш, В.М.Якаўлеў (з 1990). У аснове рэпертуару ансамбля беларуская народ ная песня.

3 1991 г. у калектыў уліліся настаўнікі дзіцячай музычнай школы. Пас ля сумес ных выступленняў ансамбль папоўніўся мужчынскай групай. «Вяжынка» ня зменны ўдзельнік раённых свят, конкурсаў.аглядаў. Калектыў добра вядомы не толькі ў раёне, але і за яго межамі. Званне народ нага прысвоена ў 1997 г.

Народны духавы аркестр Смалявіцка га гарадскога Дома культуры. Спачатку аркестр быў створаны пры Смалявіцкім дзіцячым доме 1. Першы канцэрт ад быўся 24 красавіка 1958 г. У 1961 г. у су вяз! з рэарганізацыяй дзіцячага дома ар кестр быў перададзены раённаму Дому піянераў, а праз некалькі гадоў — раённа му Дому культуры.

Аркестр лаўрэат рэспубліканскага агляду школьных духавых аркестраў 1959 г. У 1976 г. аркестр стаў лаўрэатам 1га ўсе саюзнага фестывалю самадзейнай твор часці (адзначаны дыпломам 1й ступені), лаўрэатам рэспубліканскага агляду арке страў духавых інструментаў школ і паза школьных устаноў.

За час існавання аркестра многія яго члены сталі ўдзельнікамі дарослых духа вых аркестраў, закончылі музычныя вучылішчы і пачалі працаваць педагогамі ў дзіцячых музычных школах, многія слу жаць у ваенных духавых аркестрах. Ся род іх: Аляксей Локіс, Генадзь Шлюга, Уладзімір Хайкоў, Генадзь Зінкін, Міка лай Маркоўскі, Уладзімір Літвінковіч, Георгій Шлома, Леанід Красінскі, Сяргей Пятроўскі, Яўген Кастранкоў і іншыя. Першымі ўдзельнікамі аркестра былі Віталь Архіпаў, Мікалай Лазарчык, Уладзімір Шагойка.

Заснавальнікам аркестра і яго кіраўні

ком доўгі час з'яўляўся Мікалай Гаўры лавіч Удовенка. У 1987 г. аркестру было прысвоена званне народнага. Праз некато ры час, пайшоўшы на заслужаны адпачы нак, М.Г.Удовенка перадаў паўнамоцтвы кіраўніка калектыву свайму выхаванцу С. Ф. Пятроўскаму.

« Пасаг», вакальная студыя Зеленабор скага сельскага Дома культуры.

На пачатку 1980х гадоў пры Зелена борскім сельскім Доме культуры ўтварыў ся харавы калектыў. Ішоў час, а разам з ім адны ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці змянялі іншых. Аднак і сёння аснову ка лектыву складаюць тыя, хто стаяў каля яго вытокаў.

Яго ўдзельнікі — жанчыны. 1х захап ленне спевамі паступова пераўтварылася ў сямейнае. Так, у 1992 г. паралельна з жаночым пачаў працаваць дзіцячы калек тыў «Лянок», у склад якога ўвайшлі дзеці ўдзельніц мастацкай самадзейнасці.

Так утварылася вакальная студыя «Па саг», матывы якой «Маці дзіця». Акра мя сталых жанчын у калектыў улілася моладзь.

Невыпадковая і назва. Пасаг азначае маемасць, якую давалі бацькі дачцэ, калі яна выходзіла замуж. Па крупінках збіраецца духоўны пасаг дзецям. Праз лірычныя бе ларускія песні назапашваецца асноўнае ба гацце: дабрыня, пяшчота, прыгажосць і лю боў да роднага краю.

Рэпертуар вакальнай студыі «Пасаг» складаюць беларускія народныя песні. Мастацкі кіраўнік Л.В.Кляніцкая, акам паніятар дырэктар Дома культуры В.В.Гусеў.

Выступленні студыі «Пасаг» кранаюць сваёй лірычнасцю, прафесійным выканан нем. Калектыў вядзе актыўную канцэртную дзейнасць. Яго выступленні адзначаны гра матамі, дыпломамі не толькі ў раёне, але і ў вобласці. У 1997 г. студыя атрымала зван не «Народны самадзейны калектыў».

«Плісянка», ансамбль танца Смаля віцкай бройлернай птушкафабрыкі. Ство раны ў 1972 г. Нязменным кіраўніком на працягу многіх гадоў з'яўляецца Юльян Антонавіч Малецкі. За сваю працу ён ад значаны ганаровым знакам Міністэрства культуры.

Удзельнікі калектыву людзі самых розных прафесій, большасць з якіх працу юць на птушкафабрыцы. Аднак усіх іх аб'яд ноўвае любоў да танцаў, мастацтва. Свой вопыт «Плісянка» перадае дзіцячаму танца вальнаму калектыву Дома культуры, які з'яўляецца спадарожнікам ансамбля.

«Плісянка» пераможца (1975, 1983) абласных конкурсаў харэаграфічнага мас тацтва, прызёр іншых аглядаў і конкурсаў, уладальнік ганаровых грамат, каштоўных прызоў і інш. Канцэртная геаграфія калек тыву вялікая. Ён гастраліруе па раёне і вобласці, выступаў у Полыпчы, Германіі. Ганаровае званне прысвоена ў 1971 г.

«Смаляначка», ансамбль народнай песні Смалявіцкага гарадскога Дома куль туры. Створаны ў 1985 г. пад кіраўніцтвам С.Жэлтка. У ансамблі было каля 20 жан чын. Расло выканаўчае майстэрства калек тыву, мяняліся яго кіраўнікі.

У 1992 г., калі кіраўніком быў прызна чаны А.Пыталеў, калектыву было пры своена званне народнага.

Цяпер ансамбль узначальвае В. Кур'ян. У яго складзе прадстаўніцы розных спе цыяльнасцей і прафесій, аб'яднаныя лю боўю да песні і жаданнем спяваць.

За час сваёй творчай дзейнасці «Смаля начка» пабывала з канцэртамі ў Калінін градзе і Германіі, пастаянна ўдзельнічае ў абласных святах і аглядах.

Фальклорны ансамбль Барсукоўска га сельскага Дома культуры. Створаны ў 1990 г. У калектыве сабраліся людзі, якія сябруюць з песняй і ўмела прапагандуюць яе. Своеасаблівы палескі каларыт (у пес нях, абрадах, афармленні свят і канцэрт ных касцюмаў) у нес л і ў самадзейнае мас тацкае жыццё перасяленкі з Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці. 3 мясцовымі длельнікамі яны падзяліліся вопытам, пазнаёмілі іх з асаблівасцямі народных звычаяў і абрадаў сваіх родных мясцін. А мастацтва, якое прыйшло з сапраўдных народных глыбінь, нікога не можа пакінуць раўнаду шным.

Кіруе ансамблем Аляксандр Яраш. Змагла сабраць жанчын разам і падтры

маць іх талент дырэктар СДК Л.У.Яраш, нязменны ўдзельнік ансамбля.

Праграма выступленняў калектыву разнастайная гэта і вясельны абрад, і радзіны, і святы Каляды, Купалле. Кожнае з іх своеасаблівы спектакль, насычаны народным гумарам, прыпеўкамі, абрада вымі песнямі. Сцэнічныя касцюмы ўдзель ніцы ансамбля шылі самі, аздаблялі ары гінальнай вышыўкай. Свае канцэртныя праграмы калектыў суправаджае выстаў кай вышываных рэчаў. У 1997 г. ансамб лю присвоена званне народнага.

 
 
Форма входа

Календарь новостей
«  Январь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 

Copyright MyCorp © 2020